Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Podmienky

Úvod
Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95 / 46ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR"), ktoré novo upravuje ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť Stop Dlhom s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 10, 971 01 Prievidza , IČ 50 192 698, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, sp. vložka č. 35191/R ( "Stop Dlhom"), ako správca Vašich osobných údajov, venuje ich ochrane náležitú pozornosť. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité.

Tieto zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov Stop Dlhom, návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných Stop Dlhom , a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich Vášmu postavenie voči spoločnosti Stop Dlhom ako správcovi osobných údajov.

V týchto zásadách spracovania osobných údajov ( "Zásady") nájdete súhrn informácií o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aké účely, komu a z akého dôvodu ich môžeme odovzdať či aká práva patria fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Tieto zásady sú účinné od 25.5.2018 a boli vypracované v súlade s GDPR a budú čas od času aktualizované.

Osobným údajom sú podľa GDPR všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby).

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získame?
Stop Dlhom spracováva osobné údaje v rozsahu, v ktorom mu boli poskytnuté zo strany subjektu údajov alebo ktoré Stop Dlhom zhromaždila inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností. Stop Dlhom spracováva najmä tieto kategórie osobných údajov:

- identifikačné, určením a kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónny kontakt, identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (IČ DPH)
- údaje generované v súvislosti s poskytovaním služieb, komunikácia medzi Stop Dlhom a Vami (najmä e-mailová komunikácia, záznamy telefonických hovorov, chatovej komunikácie, zápisy osobné komunikácia)

Tento výpočet neznamená, že o každom orgáne údajov Stop Dlhom spracováva všetky vyššie uvedené osobné údaje. Výpočet osobných údajov spracovaných o každom našom zákazníkovi je vždy vo vzťahu k nemu individualizovaný.

Okrem vyššie uvedených osobných údajov zhromažďujeme tiež komunikáciu medzi Vami a spoločnosťou Stop Dlhom týkajúce sa našich služieb, Vašich otázok, objednávok, priania pod.

Osobné údaje môžeme získať tiež aj inak ako od Vás, napr. Z verejných registrov (obchodný register, živnostenský register), z dlžníckych registrov, centrálnej evidencie exekúcií a pod., To všetko v súlade s právnymi predpismi.

Prečo osobné údaje spracovávame?
Osobné údaje používame na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Osobné údaje Stop Dlhom potrebuje preto, aby sme Vás mohli identifikovať, poskytnúť Vám informácie o dostupnosti telekomunikačných služieb, odpovedať na Vaše otázky, želania či sťažnosti.

Sme pripravení Vám ďalej ponúknuť nové služby, produkty, informovať Vás o rôznych akciách a pod. To všetko Vám poskytneme v prípade, že nám dáte súhlas so spracovaním osobných údajov na komerčné účely. Obchodné účely obsahujú aktivity týkajúce sa triedenia údajov, uchovávania údajov, profilovanie, vypracovávanie analýz, vytváranie cielených ponúk, ponúk účasti na marketingových súťažiach, výskumoch a anketách a ďalej samotné oslovenie Stop Dlhom s obchodnou ponukou alebo zo strany tretej strany, a to písomne, telefonicky , internetovou reklamou a elektronickou komunikáciou, prostredníctvom kontaktov, ktoré Stop Dlhom poskytnete. Tento súhlas je dobrovoľný, nie je vašou povinnosťou ho udeliť a samozrejme ho môžete kedykoľvek odvolať.

Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu.

Osobné údaje spracovávame taktiež z dôvodu ochrany našich práv a oprávnených záujmov, napr. Pre prípady riešenia sporov právnou cestou.

Po akú dobu spracovávame osobné údaje?
Osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na riadne poskytnutie služieb Stop Dlhom, najdlhšie po dobu 5 rokov, ďalej po dobu, po ktorú je Stop Dlhom povinná prípadne osobné údaje uchovávať podľa právnych predpisov.

V prípade, že osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, robíme tak po dobu, na ktorú ste nám súhlas udelili.

V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

Je Vašou povinnosťou nám poskytnúť osobné údaje?
Bez toho, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje, Vám bohužiaľ môžeme poskytnúť naše služby len v obmedzenom rozsahu, najmä bez konkretizácie s ohľadom na Vaše potreby, priania či možnosti.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, potom nie je Vašou povinnosťou nám osobné údaje a teda súhlas s ich spracovaním poskytnúť.


Je Vašou povinnosťou nám poskytnúť osobné údaje?
Bez toho, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje, Vám bohužiaľ môžeme poskytnúť naše služby len v obmedzenom rozsahu, najmä bez konkretizácie s ohľadom na Vaše potreby, priania či možnosti.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, potom nie je Vašou povinnosťou nám osobné údaje a teda súhlas s ich spracovaním poskytnúť.

Kto má prístup k osobným údajom?
Prístup k osobným údajom majú zamestnanci Stop Dlhom, ktorí prístup k nim potrebujú na výkon svojej činnosti.

Môžeme osobné údaje odovzdať tretím osobám?
Ďalším, tretím, osobám Stop Dlhom poskytne osobné údaje:

- ak je to nevyhnutné na poskytovanie služieb alebo produktov, ktoré ste si objednali alebo ktoré používate,
- ak nám k tomu dáte súhlas,
- ak je to vyžadované alebo povolené na základe právnych predpisov.

Tretími osobami, ktoré takto môžu získať osobné údaje, sú najmä osoby, ktorých služby či produkty si objednáte či užívate (napr. Poskytovatelia telekomunikačných služieb a pod.), Naši prípadní spracovatelia, tj. Subjekty, ktoré na základe nášho poverenia spracúvajú osobné údaje (napr . externí poradcovia a pod.).

Stop Dlhom môže odovzdať Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie. V prípade, že budú osobné údaje odovzdané do krajín mimo Európskej únie, bude sa jednať o tzv. Bezpečnej štáty a stane sa tak v súlade s platnou legislatívou.

cookies
Čo to sú cookies?
Cookies sú malé dátové súbory, ktorý sú odoslané z webovej stránky do Vášho zariadenia (počítače, tabletu, telefónu a pod.). V zariadení je súbor uložený a pri každej ďalšej návšteve webovej stránky sa odošle späť. Súbor cookie tak umožní webovej stránke napr. Rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili, či aké sú Vami uložené preferencie.

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto je nastavuje na:

Cookie prvej strany (first party cookie) - sú nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete.
Cookie tretej strany (third party cookie) - sú nastavené organizáciou, ktorá nie je vlastníkom webových stránok, ktoré navštevujete, napr. Môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte, alebo nezávislou analytickou spoločnosťou.
Ďalej je cookies možné členiť podľa doby platnosti na:

Krátkodobé, relačné cookies (session cookie) - ukladajú sa iba dočasne počas relácie prehliadania a sú vymazané z Vášho zariadenia po zatvorení prehliadača.
Dlhodobé, trvalé (persistent cookie) - tento typ cookies sa ukladá vo Vašom zariadení po pevne stanovenú dobu, ktorá záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavenie cookie.
Aké cookies používame?

Na našom webe používame tieto cookies:

Technické (prvej strany, krátkodobé) - zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, tj. Prihlasovanie, zapamätanie si nastavenia a pod.
Štatistické a diagnostické (prvej aj tretej strany, dlhodobé) - sú využité na generovanie štatistík o používaní webu.
Reklamné (prvej aj tretej strany, dlhodobé) - sú využívané pre behaviorálnej zacielenie reklamy podľa záujmov.

Cookies tretích strán používané na našich webových stránkach

Názov:

1. Facebook, Inc., zdieľanie, cielená reklama

https://www.facebook.com/policies/cookies/


2. Google Adwords, Google LLC, cielená reklama

https://policies.google.com/technologies/types


3. Google Analytics, Google LLC, analýza správania na webe

https://policies.google.com/technologies/types


4. Google Tag Manager, Google LLC, systém pre správu meracích kódov na webe

https://policies.google.com/technologies/types


5. Sklik, Seznam.cz, a.s., cielená reklama

https: //napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konver


Čo robiť, keď nechcete používať súbory cookies
Ak si budete to priať, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies alebo vymazať cookies, ktoré už boli nastavené. Všetky podrobnosti ohľadom riadenia cookies a možnosťou ich blokovanie v rôznych typoch webových prehliadačov môžete nájsť napr. Na stránke www.aboutcookies.org.

Musíte si však uvedomiť, že ak zablokujete alebo vymažete cookies odosielané z našich webových stránok, môže sa stať, že stránky nebude možné používať.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Dovoľujeme si Vás informovať o Vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajúce, spoločnosťou Stop Dlhom. Nižšie uvedené práva môžeme uplatniť u spoločnosti Stop Dlhom, ak nie je uvedené inak.

Právo na prístup
Máte právo na prístup k osobným údajom a ďalšie súvisiace informácie špecifikované legislatívou, a to konkrétne právo získať od spoločnosti Stop Dlhom:

- potvrdenie, či spracovávame osobné údaje, informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje, alebo kritériá pre jej stanovenie, existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo EÚ, kópiu spracúvaných osobných údajov, ak nemá negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb.

Informácie týkajúce sa osobných údajov a ďalšie súvisiace informácie môžeme oznámiť Vám, to však iba po dostatočnom overení Vašej identity podľa konkrétnych okolností.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby spoločnosť Stop Dlhom osobné údaje, ktoré o Vás spracováva, opravila, ak sú nepresné, či doplnila neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz
V prípadoch ustanovených v čl. 17 GDPR máte právo na vymazanie osobných údajov, ak spoločnosť Stop Dlhom nepreukáže oprávnené dôvody na ich spracovanie.

Právo na obmedzenie spracovanie
V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov do doby vyriešenia Vášho podnetu.

Právo na prenosnosť
V prípadoch ustanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytol spoločnosti Stop Dlhom, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich odovzdanie inému správcovi.

Právo odvolať súhlas
V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov pred odvolaním súhlasu ani na spracovanie z iných dôvodov.

Právo vniesť námietku
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, a to vrátane profilovanie. Ďalej máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu, a to vrátane profilovanie.

Vyššie uvedené námietky môžete vzniesť voči správcovi, tj. Spoločnosti Stop Dlhom. Právo namietať je upravené v čl. 21 GDPR.

Právo obrátiť sa na dozorný orgán sa sťažnosťou
Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov je porušené GDPR. Dozorným orgánom v Slovenské republike je Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje správcu
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete v súvislosti s niektorým z vyššie uvedených postupov uplatniť svoje právo, využite, prosím, nižšie uvedený kontakt:

Stop Dlhom s.r.o.
Štefana Moyzesa 10
971 01 Prievidza

Tel: +421 919 281 427
E-mail: info.stopdlhom@gmail.com